Bảo dưỡng, sửa chữa bảng quảng cáo điện tử mất bao lâu?